Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling


Externe mediaBestanden
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
VVV De Faluintjesstreek vzw
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Externe link
http://www.de-pikkeling.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling
Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling
Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking

Bij de VVV De Faluintjes zijn heel wat mensen betrokken die over een behoorlijke dosis know how beschikken wat betreft de landelijkheid, de Faluintjesregio, de geschiedenis van de organisatie, folklore, tradities …
Tot op vandaag werd slechts sporadisch expliciet onderzoekswerk verricht. De initiatieven die genomen werden vonden meestal plaats i.s.m. andere organisaties zoals o.a. de heemkundige kring. Aanzet tot aanmaak van een archiefboek 40 jaar Oogstfeesten (werd jammer genoeg niet gefinaliseerd), een eindwerk student, artikels in het tijdschrift van de Heemkundige Kring Faluintjes, de voorzitter die een tekst schreef over het Oogsttafereel …
De begeleiding die we in de aanloop tot de opmaak van deze aanvraag kregen liet ons inzien dat we als organisatie ons nog wat explicieter met onderzoek zouden moeten bezighouden.
De werkgroep Cultuur Agrarisch Erfgoed binnen onze organisatie zal in de toekomst een grotere aandacht besteden aan het aspect onderzoek.

Specifieke onderzoekrealisaties:

2017-2019
 • Taal van de Landbouw
  • Een aantal medewerkers van de Pikkeling uitten de ambitie om een “woordenboek” te maken met woorden en zegswijzen specifiek behorend tot het Landbouwtaaltje van de Faluintjesstreek. Het idee is nog maar embryonaal aanwezig maar maakt heel wat kans om uit te groeien tot een heus project. Het opzet zal uitgevoerd worden door de werkgroep CAE in samenwerking met de Heemkundige Kring Faluintjes.
  • Timing: 
   • 2019: voorstelling tijdens de 50e editie van ons Oogstfeest
   • 2018-2019: uitwerking
   • 2017: lancering idee
 • Historisch Onderzoek ifv 50 jaar Pikkeling: Het is de bedoeling dat de werkgroep Cultuur Agrarisch Erfgoed de historiek van de organisatie in kaart brengt.
 2016
 • Reflectieoefening: onderzoek naar toekomst van organisatie. We organiseerden enkele brainstormochtenden met het bestuur en medewerkers teneinde de werking te optimaliseren. Deze oefening resulteerde in de formalisatie van de werkstructuur in werkgroepen met eigen verantwoordelijkheid (responsabilisering), de uitbreiding van de statutaire algemene vergadering, de opmaak van een sterkte en zwakte analyse (SWOT) en marketing/communicatieplan. Deze samenkomsten zorgen tevens voor een vernieuwde dynamiek. Documenten toevoegen in bijlage
 • Opstart werkgroep Cultuur Agrarisch Erfgoed: Tijdens de denkdagen werd ervoor geopteerd om een specifieke werkgroep in het leven te roepen die als het ware zou waken over de core van onze activiteiten. De taken werden als volgt omschreven:
  • Het verrichten van opzoekingswerk naar de oorsprong, herkomst, vorige eigenaars ... van ons machinepark teneinde de technische ploeg te voorzien van de nodige informatie om een gestoffeerde inventaris te maken. Ook de publicatie van dit opzoekingswerk kan hiervan een gevolg zijn.
  • Het verrichten van opzoekingswerk naar en de publicatie van verhalen, anekdotes, werkmethodes, gemeenschapsleven ... over en in onze Faluintjesstreek door de eeuwen. Eigenlijk het in boeken, foto's, bewegende beelden ... vastleggen van de geschiedenis die wij met onze vereniging willen herinneren.
  • Het neerschrijven van de geschiedenis van onze vereniging en het illustreren hiervan met alle materiaal dat we voorhanden hebben en dit in alle objectiviteit.
  • Het organiseren van tentoonstellingen met als onderwerp één of meerdere van bovenvermelde inhouden.
  • Het schrijven van wandeltochtbeschrijvingen (voorbeeld) die mensen langs die plaatsen in onze streek voeren waar overblijfselen of replica's van voornoemde geschiedenis nog tastbaar aanwezig zijn, alsook het toevoegen van de verhalen hierover.
  • Naast het publiceren van eigen werk, ook zoeken naar reeds bestaande werken uit onze streek om op onze infostand of in één of andere verkoopstand bij het Pikkelingdorp of bij een tentoonstellingsruimte of via de website te koop aan te bieden. Zo geven we onze bezoekers ook wat blijvende kennis mee.
 2015 en voorheen:
 • Onderzoek verdwenen Hopsoorten: Het Lyceum in Aalst heeft de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan om enkele uitgestorven gewaande, Aalsterse (en bij uitbreiding Belgische) hopvariëteiten op te sporen. Daar zijn ze grotendeels in geslaagd, want een groot aantal daarvan bevindt zich ondertussen terug op Belgische bodem. De meest klinkende namen zijn Groene Belle, Coigneau en Loerenhop. Zo bleek dat er een 3-tal soorten spoorloos waren. Na een uitgebreide zoektocht werden 2 soorten teruggevonden. Jonge planten van deze 2 soorten werden terug geschonken. De studiegroep van het Lyceum gaf de 2 soorten tijdens onze “eerste hopkeestenoogst” in 2015 in bewaring aan de familie Baert (hopboeren in Meldert). Timing: 
  • 2015: contact studiegroep
  • 2015: studiegroep geeft uiteenzetting tijdens culinair onderhoud naar de “eerste hopkeestenoogst”, georganiseerd door de VVV De Faluintjesstreek
  • 2015: studiegroep schenkt 2 verdwenen hopsoorten aan de hopboeren Irma en Roger Baert uit Meldert.
  • 2016: opvolging teelt
 • Plattelandsontwikkelingsproject Machinepark
  • De voorbije jaren werden 42 oude landbouwtuigen en – machines aangekocht door de VVV. Ze verkeren  in relatief  goede staat maar noodzakelijke herstellingen en grondig onderhoud dringen zich op.
  •  Met het oog op financiering van dit herstel bekwam de VVV vanwege de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de plattelandsontwikkeling (binnen de werking en subsidiering van het Europees Landbouwfonds ) de goedkeuring van een  project ‘Herstel  en Behoud van Cultuurhistorisch  landbouwareaal’ voor de periode van 01.01.2008 tot en met 30.06.2009.
  • Het herstelde machine- en landbouwareaal kon daarenboven geldt nu als een bijkomende toeristische en educatieve troef voor  de  Faluintjesstreek. 
  • Tot op heden worden deze machines - en landbouwtuigen jaarlijks tijdens de Pikkeling tentoongesteld en daar waar het kon maakten ze het voorwerp uit van demonstraties.
;