Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie


Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Kerncomité Godelieveprocessie
CRKC
LECA

Externe link
http://www.godelieveprocessie.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat op het vlak van onderzoek reeds heel wat actie ondernomen werd. Zo zijn over de figuur van Godelieve over de eeuwen heen reeds tientallen wetenschappelijke werken gepubliceerd en hebben meerdere onderzoekers volkskundig of heemkundig onderzoek verricht naar de geschiedenis van de Godelieveprocessie. Daarnaast vormde het tragische verhaal van Godelieve een inspiratiebron voor heel wat fictieschrijvers en kunstenaars. Het kerncomité zet de onderzoeksactiviteiten bewust verder. Naast onderzoek naar de geschiedenis van de processie wordt tegenwoordig ook veel aandacht besteed aan de weergave van de kledij en attributen van de figuranten.

2017
Omdat recente bevindingen doen vermoeden dat de Vlaamse wapenschilden met leeuwmotieven op een aantal kledingstukken en attributen historisch niet correct zijn wordt daar in 2017 verder onderzoek naar gedaan.  Zo zal worden nagegaan hoe het wapenschild van de toenmalige graaf er uitzag.  Gezien de kosten zullen de noodzakelijke aanpassingen progressief worden uitgevoerd over enkele jaren.

2016
  • De kazuifel en mijter van de bisschoppen in processie (groep van de verzoeningspoging bij de graaf en bisschop en groep van de Heiligverklaring) worden aangepast naar de historische werkelijkheid van de tijd van Godelieve.  Ook het spinnewiel uit de 19de eeuw in de processie wordt vervangen door een exemplaar dat in de middeleeuwen werd gebruikt.
  • Raoul Maria De Puydt geeft in zijn boek ‘Godelieve’ een bibliografie van alle Godelieveboeken die zijn gepubliceerd.
  • Hans Geybels bereidt het boek ‘Heiligen en tradities in Vlaanderen’ voor, uitgegeven door het Davidsfonds, waarin ook aandacht besteed aan de Godelievecultus.

2015
In zijn boek ‘Processies in West-Vlaanderen. Inleidende en kritische beschouwingen als bouwstenen voor verder onderzoek', besteedt Jean Luc Meulemeester ook een hoofdstuk aan de Gistelse Godelieveprocessie. Deze publicatie werd uitgegeven door Heemkunde West-Vlaanderen en Groeninghe.

2010
Debaillie Filip, Sint-Godelieve in Gistel. Kerk, abdij en processie, Stroud, 2010, vooral pp. 83-96.

2007
Heruitgave (luxe-editie) van het stripverhaal ‘St.-Godelieve’ van Jef Nys + foto en beschrijving van het veelluik over het leven van de H. Godelieve, dat bewaard wordt in het Metropolitan Museum in New York.  Uitgegeven door het stadsbestuur van Gistel. Initiatiefnemers: de erfgoedcel (cultuurraad) Gistel in samenwerking met het gemeentebestuur van Temse, de culturele vereniging Spirit uit Temse en de vzw Vrienden van het Sint-Godelievemuseum.
 
1994
Vansevenant August, ‘De twintigste eeuw, een Godelieve-eeuw’, in …et in Flandris de ecclesia Gestella…, Gistel, 1994, pp. 11-16.

1991
Uitgave van het boek ‘Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991’ door de zusters benedictinessen van de abdij Ten Putte en de vzw Vrienden van het Sint-Godelievemuseum. Dit boek bevat een reeks artikels over het leven van de zusters benedictinessen, de geschiedenis van de abdij, het kunstpatrimonium van de abdij, de Godelievedevotie. Ook een artikel over het huwelijk van Godelieve door Johan Bonny, de huidige bisschop van Antwerpen.
 
1988
Vansevenant August, ‘De Sint-Godelieveprocessie’, in: Gestella 1988. Duizend jaar Gistel, Gistel, 1988, pp. 226-246

1984
Er verschijnt een speciaal nummer over Godelieve in het tijdschrift Vlaanderen (nr. 200, mei-juni 1984). Titel van het nummer: Godeliph 1084-1984. Samensteller: Raoul de Puydt.
 
1982
De Gistelse deken S. Gyselen geeft een werk uit met de Nederlandse vertaling van de Vita Godeliph, de eerste levensbeschrijving van Godelieve door de monnik Drogo.  Kunstenaar Jan Jaak de Grave maakte een reeks van veertien linosneden die verkleind zijn weergegeven in het boek.

1970
De herdenking van het feit dat Godelieve 900 jaar eerder was gestorven ging niet onopgemerkt voorbij.  Van 24 tot 26 augustus 1970 werd te Gistel een Internationaal Colloquium gehouden met meer dan 140  deelnemers en dit onder voorzitterschap van kanunnik J.M. De Smet, professor aan de KULeuven.  Dit leidde in 1971 tot de publicatie van het jaarboek voor godsdienstwetenschappen Sacris Erudiri dat volledig was gewijd aan de H. Godelieve en haar tijd. Tegelijk ging in Gistel ook een iconografische tentoonstelling door over de H. Godelieve waarbij een catalogus werd uitgegeven (M. Madou, Sinte Godelieve 1970-1970, catalogus van de iconografische tentoonstelling, Gistel, 1970).  Verder werden dat jaar ook de beenderen van de Heilige Godelieve onderzocht aan de K.U. Leuven.

1956
Vansevenant August, ‘De Sinte Godelieveprocessie te Gistel’, in: Biekorf, LVII, 4, grasmaand 1956, pp. 115-118

1944
Michiel English scheidt geschiedenis en legende over Godelieve in zijn Godelieve van Gistel (in de reeks: Heiligen van onzen stam).

1926
De bollandist Maurice Coens geeft de kopie van Albert Poncelet uit: La vie ancienne de Sainte Godelieve de Ghistelles par Drogon de Bergues.

1913
Het meest waardevolle object is ongetwijfeld het schrijn van Godelieve dat wordt meegedragen in de processie. Van dit schrijn, dat in de kerk van Gistel bewaard wordt en geschonken werd door de toenmalige bisschop Waffelaert, is een beschrijving opgesteld (zie bijlage).
 
1906
De bollandist Albert Poncelet ontdekt een afschrift van de eerste levensbeschrijving van Godelieve van de monnik Drogo (Vita Godeliph) in een handschrift (afkomstig uit de abdij van Clairmarais, ca. 1200) in de bibliotheek van Saint-Omer.
 
PLANNEN
Het kerncomité blijft de komende jaren inzetten op onderzoek naar hoe de processie doorheen de jaren geëvolueerd is.
 ; Kerncomit√© Godelieveprocessie