Communicatie en sensibilisering rond de rederijkerscultuur

Vanaf de oprichting van het Verbond zijn borgingsacties op het vlak van sensibilisering en communicatie erg belangrijke aandachtspunten geweest. Vrijwel al onze organisaties en activiteiten (of ze nu éénmalig zijn, of jaarlijks) hebben een publiek karakter. We doen er alles aan om correct en volledig te informeren, en om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en te betrekken bij onze activiteiten.

2017 - Tentoonstelling AMVB
Naar aanleiding van het rederijkerscongres in Brussel en in samenwerking met het AMVB werd in september en oktober 2017 een publiek toegankelijke tentoonstelling georganiseerd over de Brusselse rederijkerij en meerbepaald de Rederijkerskamer De Lelie. Dit alles gecombineerd met rondleidingen in het AMVB, en bijvoorbeeld ook een interactieve activiteit (toneelstuk over rederijkers). Er werd sterk ingezet op het bereiken van scholen en studenten.

2017 - Likart : kunstenparcours Liedekerke
Rederijkerskamer De Waag werkte mee aan een totaalproject in het centrum van Liedekerke waarin kunst centraal staat (6 en 7 mei 2017). 45 lokale kunstenaars en verenigingen slaan zo de handen in mekaar en laten de toeschouwer kennismaken met hun creativiteit en passie. Het concept is opgevat als een belevingswandeling, waaraan de bezoeker zelf ook kan participeren en zijn/haar creatieve beestje naar boven kan laten komen.

2016-2017 - Communicatie rond aanvraag
Met het oog op de voorbereiding van de aanvraag voor opname in de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed ondernam het Verbond van de Kamers van Rhetorica verschillende acties om alle gekende kamers hiervan op de hoogte te brengen. Zo werden alle Kamers via regelmatige mailings geïnformeerd over de aanvraag en het verloop van de voorbereidingen. Hetzelfde gebeurde ook via een artikel in het tijdschrift van het Verbond, op het Congres van 2016 en via talrijke onderlinge contacten. Door te participeren en informatie aan te leveren hebben zowel leden als niet-leden van het Verbond kenbaar gemaakt dat zij achter de aanvraag stonden. 

2011 - Congres Brussel tentoonstelling AMVB
Ter gelegenheid van het 28ste Rederijkerscongres in Brussel ging het AMVB in haar archieven op zoek naar het rijke erfgoed van oude Brusselse rederijkerskamers, en bouwde ze een tentoonstelling over de Rederijkerij in het kader van het thema van de Erfgoeddag 2011: armoede. De ene vereniging was al actiever dan de andere en organiseerde benefietvoorstellingen voor de weduwen en de wezen van afgestorven leden, zamelde tin in voor recyclage of ijverde voor een spaarsysteem dat alle leden ten goede kwam.

2009 - Kunstenparcours Aalst
Ter gelegenheid van de 50-jarige herstichting als Rederijkerskamer organiseerde Rederijkerskamer Sint-Barbara uit Aalst het evenement ‘Poëzie in de stad’.  Hiervoor werden negen prachtige gedichten op grote borden verspreid in de stad opgesteld. Deze panelen vormden op die manier negen uitnodigingen voor een aangenaam rustmoment voor de voorbijganger, en tegelijk ook een verfraaiing van het stadsbeeld.

2006 tot heden - Theaterwandeling
Om de twee jaar wordt in Aalst een Theaterwandeling georganiseerd. Het gaat om een samenwerking tussen 10 theaterverenigingen in Aalst, waaronder ook de twee rederijkerskamers van de stad. Elke vereniging presenteert zich aan een nieuw publiek. Ook de Rederijkerscultuur wordt hierbij duidelijk in beeld gebracht.

1997 tot heden - Website
De website heeft zowel een uitgebreid publiek gedeelte, alsook een ledengedeelte, en is een ideaal instrument om allerhande informatie te centraliseren en beschikbaar te stellen voor een ruim publiek dat via het internet op zoek gaat naar informatie over de Rederijkerij. De website wordt permanent geactualiseerd en bevat zeer veel informatie (werking en taken Verbond – Programma’s, verslagen, foto’s en filmmateriaal van Congressen – Algemene informatie mbt rederijkerscultuur – Verwijzingen naar de websites van aangesloten Kamers – Actuele informatie mbt activiteiten van de Kamers – Digitale toegang tot het werk van Leon Van de Velde – etc… )  

1987 tot heden - Tijdschrift Verbond
Sinds 1987 verschijnt het Tijdschrift van het Verbond van de Kamers van Rhetorica vier maal per jaar. Het wordt verspreid onder de Rederijkerskamers die lid zijn van het Verbond, die het op hun beurt verspreiden onder al hun leden en sympathisanten. Het eerste exemplaar van elke jaargang wordt bij uitbreiding verspreid onder alle bekende Kamers, dus niet beperkt tot de leden van het Verbond. (Digitale vindplaats: klik hier)

1984 tot heden - Congressen en Academische zittingen
Het Verbond van de Kamers van Rhetorica organiseert jaarlijks een internationale tweedaagse, met deelnemers uit Vlaanderen, Nederland en Frans-Vlaanderen, en met ruime gelegenheid voor netwerking. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van diverse Rederijkerskamers, maar het Congres staat ook open voor een ruimer publiek. Academische zittingen vormen een vast onderdeel van de Congressen en kunnen diverse thema’s van de Rederijkerij omvatten (Nederlandse taal, diverse taalvormen, traditie, geschiedenis, belangrijke figuren, maatschappelijke relevantie, contrasten tussen heden en verleden, etc…) Deze zittingen belichten de plaatselijke of gewestelijke rederijkersgeschiedenis en zijn publiek toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. De Congressen zijn een belangrijk bindmiddel en bestendigen de vriendschapsbanden tussen de Kamers en hun vertegenwoordigers. Zij vormen een efficiënte bron voor uitwisseling van ervaringen, ideeën en kennis en stimuleren de onderlinge samenwerking tussen de Kamers. Voor impressies en verslag van het Congres van 2016 in 's Hertogenbosch, klik hier.
Meest recente Congres: Brussel, 9-10 september 2017

Doorlopend - Lezingen
Het betreft specifieke lezingen die georganiseerd worden binnen de Individuele Kamers, meestal naar aanleiding van welbepaalde vieringen, jubilea en/of patroonsfeesten
We vermelden ondermeer:
  • 15/10/2017 : 'In metaal vereeuwigd', een lezing door rederijkerskamer De Fonteine uit Gent, naar aanleiding van hun jaarlijkse Patroonsfeest
  • 22/03/2018: een lezingenreeks over de rederijkerij, georganiseerd door de Suyghelingen van Pollus uit Zottegem, en waarbij zij alle scholen uit de regio bezoeken om de leerlingen te laten kennis maken met de geschiedenis, de tradities en de actualiteit van de rederijkerij.
Plannen
  • Zolang het Verbond van de Kamers van Rhetorica bestaat zal het zich onverdroten blijven inzetten voor de verwezenlijking van haar statutaire doelstellingen. Per definitie betekent dit dat het Verbond de vaste intentie heeft om de continuïteit van alle hoger vermelde items permanent te waarborgen, en engageert het zich voor de verdere organisatie/uitgave/ontwikkeling/opfrissing ervan.
  • In de tweede helft van 2017 neemt het Verbond van de Kamers van Rhetorica contact op met de koepelorganisaties Opendoek, Forum voor Amateurkunsten, Zinnema en Fameus, met het oog op het vergroten en verbreden van het draagvlak voor erfgoedzorg rond de rederijkerscultuur.
  • Eind 2017 wordt gestart de voorbereiding van een mailing naar lokale heemkundige kringen met verzoek om onderzoek te richten op de bestaansgeschiedenis van (verdwenen en/of bestaande) rederijkerskamers in hun stad/gemeente/regio.
  • Uit de enquête van LECA (2016) bleek dat het merendeel van de kamers kampt met een toenemende vergrijzing van het ledenbestand en problemen heeft met het bereiken van jongeren. Daarom zal het Verbond vanaf 2018 een communicatiestrategie uitwerken om meer jongeren te enthousiasmeren voor de rederijkerscultuur. Dit houdt o.m. het gebruik van sociale media en de herwerking van de bestaande website in.
  • Vanaf 2018 wordt een sensibiliseringscampagne uitgewerkt die zich richt naar alle steden en gemeenten waar nog rederijkerskamers actief zijn, teneinde hun betrokkenheid en hun kennis over de geschiedenis en de werking van de respectievelijke kamers te vergroten.
; Verbond van de Kamers van Rhetorica vzw