Het Ros Beiaard, de Gildereuzen en de Dendermondse ommegangen onderzocht


Acties in 2017
Het onderzoek van de pijnders, gestart in 2016, resulteerde in het najaar van 2017 in de publicatie van een boek over de geschiedenis van de pijnders. Er wordt veel aandacht besteed aan de familiebanden tussen de huidige generatie pijnders en hun voorgangers van de voorbije decennia en eeuwen. Het Ros Beiaardcomité zorgde voor inhoudelijke en promotionele ondersteuning van deze uitgave.

Acties in 2016
Binnen de Gilde der Vrije Pijnders is een genealogisch onderzoek gestart naar de 'voorvaderen' van de huidige genreratie dragers van het Ros Beiaard. Het Ros Beiaardcomité ondersteunt dit onderzoek met bronnenmateriaal van verschillende Ros Beiaardommegangen (zowel geschreven documenten als foto's).

Acties in 2015
Naar aanleiding van de gespecialiseerde onderhoudswerken die gebeurd zijn aan het Ros Beiaard en de Gildereuzen, hebben deskundigen van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen een beperkte reeks materiaal-technische onderzoeken gedaan op het Ros en de Reuzen. Deze info werd verwerkt in een rapport dat zowel aan de stad Dendermonde als aan het Ros Beiaardcomité werd overhandigd. De aangeleverde informatie kan als basis dienen voor mogelijk verder onderzoek in de toekomst.

Acties in 2014
Het Ros Beiaardcomité heeft geparticipeerd aan verschillende projecten rond Reuzenerfgoed in het Land van Dendermonde van de Erfgoedcel (o.a. inventarisatie van reuzenbeheerders en verschillende overlegmomenten).
 
Acties in 2011-2012-2013
In 2011-2012 is er werk gemaakt van de verdere verspreiding van het boek van Ros tot Reus o.a. via een sensibiliseringsactie naar verschillende openbare bibliotheken in Vlaanderen en een samenwerkingsovereenkomst met Standaard Boekhandel.

In 2013 heeft het Ros Beiaardcomité geparticipeerd aan verschillende initiatieven van derden. Zo was het Ros Beiaardcomité partner van de studiedag ‘Op schouders van reuzen’ (Antwerpen, 4 mei 2013), waar Franki Hervent - 4 decennia regisseur van de Dendermondse ommegangen - een lezing gaf over de Reuzentraditie in Dendermonde.
 
Verder werd er actief geparticipeerd aan de Reuzenontmoetingsdagen die in de loop van 2013 georganiseerd werden door Leca en Reuzen in Vlaanderen vzw. Ten slotte was er ook de medewerking aan de masterscriptie ‘Uitbouw van een duurzaam toerismebeleid rond immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen, gegeven de Unescorichtlijnen opgenomen in de conventie ter ‘borging’ van het Immaterieel Cultureel Erfgoed’ van Evelien Willockx (Master Cultuurmanagement UA).
 
Acties n.a.v. de Ros Beiaardommegang 2010
Om de traditie van het verschijnen van een Ros Beiaardboek bij de voorbije Ros Beiaardommegangen in ere te houden, heeft het Ros Beiaardcomité beslist om ook ter gelegenheid van de meest recente stoet in 2010 een boek uit te geven. Ditmaal was de invalshoek echter anders. Er werd niet gekozen voor de uitgave van een historisch naslagwerk, maar wel voor het optekenen van het menselijk verhaal achter de Ros Beiaard- en Reuzenommegangen. Een team van lokale journalisten, onder de redactie van de intendant-regisseur Franki Hervent, ging aan de slag, met als resultaat het prachtig geïllustreerde en vlot leesbare boek van Ros tot Reus, dat al meer dan 3.000 mensen in hun boekenkast staan hebben. Het boek heeft niet alleen aandacht voor de Ros Beiaardommegang, maar ook voor de evolutie van de Reuzenommegang Katuit. Verder bevat het een hertaalde versie van het verhaal van J. Van Wesemael en R. Van den Abeele De wonderbare avonturen van de Vier Aymonszonen en hun vermaard Ros Beiaerd, oorspronkelijk uitgegeven in 1930. Interviews met betrokkenen van vroeger en nu vertellen hoe zij de ommegangen beleefden. Dendermondse burgemeesters, comitéleden en vaste waarden in de ommegangen komen aan bod. Van onder de rokken van Indiaan, Mars en Goliath doen de reuzendragers hun zeg. De ommegang van 2010 komt ook aan bod met een uitgebreid fotoverslag.
 
Acties vóór 2010
In Dendermonde is er al vele jaren aandacht voor onderzoek naar het ‘fenomeen’ Ros Beiaard, de Gildereuzen en hun ommegangen. Dit resulteerde in verschillende publicaties en rapporten van het stadsarchief, de stedelijke musea, de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, maar ook van het Ros Beiaardcomité zelf. Twee belangrijke publicaties zijn de Ros Beiaardboeken die uitgegeven werden ter gelegenheid van de Ros Beiaardommegangen in 1990 en 2000 door serviceclub Rotary met medewerking van het Ros Beiaardcomité.
 
In 1990 verscheen’t Ros Beiaard doet zijn ronde van volkskundige Renaat van der Linden en in 2000 Een paard uit de duizend, het Ros Beiaard in woord en beeld van stadsarchivaris Aimé Stroobants en professor Irene Spijker. In beide werken komen de sage van het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen (o.a. via een vergelijkende literatuurstudie) en de geschiedenis van de Ros Beiaardommegang ruim aan bod. Er is niet alleen aandacht voor het Dendermondse verhaal, maar er wordt ook in kaart gebracht hoe de Ros Beiaardsage zich doorheen Europa verspreid heeft en haar sporen heeft nagelaten in Ros Beiaardelementen elders in Europa (vnl. in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland).
 
Geplande acties in 2018
Het Ros Beiaardcomité plant geen eigen onderzoeken in 2018, maar blijft wel bereid om te participeren aan onderzoeken van derden i.v.m. ommegangen en reuzen. ;