Heilig Bloedprocessie Brugge: onderzoek


Externe media

Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Erfgoedcel Brugge
Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Externe link
http://www.bloedprocessiebrugge.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Heilig Bloedprocessie Brugge: communicatie en sensibilisering
Heilig Bloedprocessie Brugge: overdracht
Heilig Bloedprocessie Brugge: filmopnames
Heilig Bloedprocessie Brugge: samen met een couturier aan de slag

Vanaf 2013
Hertaling wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek

In 2013 verscheen in de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge het artikel ‘Herwaardering van de aankomstlegende van het Heilig Bloed in Brugge’. Zoals de titel aangeeft, wil de auteur Rinaldo Neels argumenten aanreiken die de aankomst van de relikwie in Brugge via Diederik van de Elzas plausibel maken. En dit in tegenstelling tot de bevindingen van andere onderzoekers (ondermeer Noël Geirnaert), die dit weerleggen op basis van archiefonderzoek.
Op 18 oktober 2014 organiseerde de Edele Confrérie van het Heilig Bloed een ontmoeting tussen Noël Geirnaert en Rinaldo Neels over “hun dispuut” omtrent de aankomst en herkomst van het Heilig Bloed in Brugge. Maar liefst 400 mensen woonden deze lezing bij, waarvan het grootste deel vrijwilligers en groepsverantwoordelijken van de Brugse Heilig Bloedprocessie.

Vanaf 2012
Reflectienota religieus karakter

Binnen de werking van het Auditcomité (zie afzonderlijke beschrijving als borgingsmaatregel) werd in 2012 een reflectienota geschreven rond het religieus karakter van de Heilig Bloedprocessie. De auteur was Doenja Van Belleghem, lid van het Auditcomité en werkzaam bij het Bisdom Brugge.
De reflectienota bundelt inzichten rond de huidige beleving van het religieuze karakter van de Heilig Bloedprocessie. Hiervoor werden 7 personen geïnterviewd die nauw betrokken zijn bij de processie en sterk vertrouwd zijn met het religieuze luik. Het document werd een bundeling van hun visies, aangevuld met nieuwe inzichten. De nota is opgebouwd als een werkdocument en kan een brug vormen voor een geleidelijke, maar grondige aanpak van het religieuze luik van de processie.

Vanaf 2011
Auditcomité of klankbordgroep 

In 2011 werd gestart met de klankbordgroep of het Auditcomité rond de toekomstgerichte ontwikkeling van de Heilig Bloedprocessie Brugge. Deze groep met vertegenwoordigers uit het Stadsbestuur, de Edele Confrérie, het Bisdom Brugge en de erfgoedwereld engageert zich om gedurende drie jaar na te denken over belangrijke uitdagingen voor de processie.;
Voorbeelden uit de praktijk
Reflectienota religieus karakter
Naar aanleiding van een uitgebreide bespreking van de nota door het Auditcomité, werd een eerste reeks maatregelen getroffen in de aanloop naar de processie 2013 toe. Deze waren enerzijds toegespitst op de verbreding van de groep gelovigen die meestapt in de processie, en anderzijds op de aanpassing van de route voor de terugweg van de relikwie. Er was ook algemene consensus dat de religieuze activiteiten die de processie omkaderen – eucharistieviering aan de vooravond, gebedsweek rond het Heilig Bloed & pontificale eucharistieviering & vererening van de relikwie – nog beter bekend gemaakt kunnen worden.
Rond de reflectienota werd een lezing gegeven op de studiedag van het CRKC rond religieus immaterieel cultureel erfgoed (6 december 2012). In het tijdschrift Minestrando verscheen begin 2013 ook een artikel rond het reflectietraject. De nota wordt door het Auditcomité ook mee genomen naar de verdere ontwikkelingen van de processie toe.  

Auditcomité
De leden van het Auditcomité spelen vanuit hun persoonlijke expertise of functie een rol in de toekomstgerichte ontwikkeling van de Brugse Heilig Bloedprocessie. Deze groep met vertegenwoordigers uit het Stadsbestuur, de Edele Confrérie, het Bisdom Brugge en de erfgoedwereld engageert zich om gedurende drie jaar na te denken over belangrijke uitdagingen voor de processie. Hoe kunnen we kinderen en jongeren blijven enthousiasmeren, hoe kunnen we de boodschap van de processie verduidelijken en eventueel vernieuwen of hoe kunnen we het evenwicht bewaken tussen authentieke beleving en toeristisch evenement; het zijn enkele voorbeelden van cruciale vragen die op de agenda staan. Na drie jaar wordt het traject afgesloten met een reflectienota.