Communicatie en sensibilisering - acties 'St.-Dimpnaverering en Geelse psychiatrische gezinsverpleging'


Externe media

Gerelateerde persoon/organisatie
Stad Geel

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Organisatie Dimpnadagen, met Gheelamania en Sint-Dimpnaommegang
Overdracht- acties 'St.-Dimpnaverering en Geelse psychiatrische gezinsverpleging'
Overdracht - acties uitbreiding begrip Barmhartige Stede

2017 - Een ULTIMA voor de Geelse gezinsverpleging
Op 13 juli 2017 ontving de Geelse gezinsverpeging de ULTIMA, de vroegere Vlaamse Cultuurprijs, voor immaterieel erfgoed 2016 in Kunstencentrum Vooruit.
De jury motiveerde de toekenning als volgt: “De Geelse gezinsverpleging is een kwetsbaar thema dat op een integere manier wordt aangepakt. Het is een prachtig voorbeeld van hoe immaterieel cultureel erfgoed al eeuwenlang een gemeenschap aanzet om zorg te dragen voor psychisch kwetsbare mensen. Het draagvlak voor de traditie is bijzonder groot en sterk. Door de nauwe band met de lokale identiteit van de Gelenaars heeft de traditie een enorme veerkracht, wat zorgt voor een mooie verhouding tussen continuïteit en dynamiek.”
"De gezinsverpleging is een gedeelde verantwoordelijkheid van de pleeggezinnen, de plaatselijke bevolking, de stad Geel en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel. Dat vertaalt zich ook naar de manier waarop het immaterieel cultureel erfgoed van de gezinsverpleging wordt onderzocht, bewaard en doorgegeven. Dit unieke samenspel tussen de verschillende spelers zorgt voor een integraal, duurzaam programma rond het borgen van de Geelse gezinsverpleging." Op het Goot Onderhoud 2017 op 1 december zal archivaris van het OPZ Geel Bert Boeckx ook kort even komen spreken in het kader van deze ULTIMA-prijs.

2015 - Promotie Dimpnadagen
Opstart Facebook-pagina
In 2010 werd Facebook heel beperkt gebruikt om de Dimpnadagen te promoten. In 2015 werd gestart met een fanpagina van de Dimpnadagen die heel intensief gebruikt werd. Via een extern communicatiebureau werd ingespeeld op de verschillende sociale media zoals Facebook, Youtube,… De ticketverkoop van GheelaMania verliep voor het eerst ook online (al konden mensen ook nog altijd aan de balie van Toerisme terecht om hun ticket aan te schaffen).
Ook na de Dimpnadagen blijft de facebook-pagina in gebruik: er worden bv. foto’s van de voorbije edities gepost. Dimpna-gerelateerde onderwerpen zoals Dag van Dimpna op 15 mei zullen de organisatoren ook jaarlijks laten terugkomen zodat ze bij de opstart van de volgende editie van de Dimpnadagen kunnen terugvallen op de huidige “fanclub”.
Link onderwijs - kleurplaten Dimpna
Verschillende kleuterklassen en klassen uit het lgaer onderwijs ginden aan de slag met kleurplaten van Dimpna. Het idee van de kleurplaten was ontstaan binnen de werkgroep “promotie” van de Dimpnadagen om er zo de Geelse kinderen ook bij te betrekken. In eerste instantie wilde de werkgroep vooral naamsbekendhied creëren maar stiekem hadden ze ook de hoop dat er classicaal gewerkt werd rond de figuur van Dimpna. Door de tekeningen ook op de Facebook-pagina van de Dimpnadagen te posten wilden de organisatoren onrechtstreeks de kinderen in contact brengen met Dimpna en haar geschiedenis.

16 mei 2014 - Symposium OPZ Geel - Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model
Het OPZ Geel organiseerde op 16 mei 2014 een symposium over de gezinsverpleging (psychiatrische pleegzorg) als een innoverend begeleidingsmodel in de actuele geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Uitgangspunt is dat de Geelse gezinsverpleging als belangwekkende vorm van psychiatrische zorgverlening niet enkel een rijke traditie heeft, maar ook voor de toekomst blijft gelden als een innoverend en inspirerend model. De jarenlange ervaring met de psychiatrische pleegzorg kan immers een bron van inspiratie vormen bij de vermaatschappelijking van zorg. De recente uitbouw van formules van gezinsverpleging in verschillende Europese landen getuigt hiervan. Inspiratie vond men in het Geelse model, dat vervolgens werd aangepast aan de eigen maatschappelijke, culturele en sociale context. Mooie voorbeelden zijn het Duitse model van begeleid wonen in familieverband (‘Betreutes Wohnen in Familien’; Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), het Franse model (‘Accueil familial thérapeutique’) en het Italiaanse IESA-model (‘Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti sofferenti di disturbi psichici’).
Ook in eigen land biedt deze bijzondere vorm van pleegzorg diverse mogelijkheden voor een vernieuwing van de GGZ. Zo heeft het OPZ Geel de afgelopen jaren volop ingezet op een differentiatie en modernisering van het aanbod op basis van een evidence-based methodiek.
In zijn gemoderniseerde vorm kan de gezinsverpleging vlot ingepast worden in het nieuwe psychiatrische zorglandschap, dat zich ontwikkelt in het kader van de vernieuwing van de GGZ in België (‘Artikel 107’), met name in verband met de functies 3 en 5. Zo zou deze bijzondere vorm van pleegzorg ook in andere regio’s een plaats kunnen innemen in het palet van woonformules vanuit het oogpunt van gedifferentieerd begeleid wonen (functie 5). Bovendien kan de gezinsverpleging een inspirerende rol vervullen bij de uitwerking van functie 3, waarin het gaat om rehabilitatie met de focus op (re)integratie en sociale inclusie; concreet bijvoorbeeld vanuit de bestaande initiatieven rond arbeid (dagactiviteitencentra en arbeidszorgtrajecten) en rond vrije tijd (ontmoetingscentrum, vrijetijdswinkel, initiatieven rond sociale inclusie zoals bijvoorbeeld kunst- en theaterprojecten). De hiertoe noodzakelijke expertise inzake de randvoorwaarden voor een succesvolle uitbouw van de formule is daarbij ruim voorhanden.
Bovendien gaat het in termen van gezondheidseconomie om een formule waarin de middelen zeer efficiënt ingezet worden voor de begeleiding van chronisch psychisch kwetsbare mensen.
Volgende thema’s kwamen aan bod:
• Gezinsverpleging als bron van inspiratie bij vermaatschappelijking van zorg.
• Gezinsverpleging in de context van de GGZ-vernieuwing in België.
• Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod, met specifieke aandacht voor ‘kinderen in zorggezinnen’ als innovatief project.
• Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt.
• Gezinsverpleging in actuele toepassingsvormen vanuit een internationaal perspectief.
Wetenschappelijk comité:
Prof. dr. Chantal Van Audenhove
Dr. Eric De Smet
Dr. Walter Krikilion
Wilfried Bogaerts

Plannen
2017 - Het Gasthuismuseum werkt momenteel aan de uitwerking van haar communicatieplan. Er wordt een nieuwe website opgemaakt in 2018.
Het Gasthuismuseum zal in haar communicatie focussen op combi-bezoeken. Zowel voor volwassenen als voor kinderen is er een uitstap waarbij Dimpna en de gezinsverpleging centraal staa. Voor volwassenenen wordt gekeken naar een combinatie St.-Dimpnakerk, Gasthuismuseum en bezoekerscentrum OPZ. Voor kinderen: bezoek aan het Gasthuismuseum in combinatie met een knutselnamiddag ‘Pimp your Dimp’ (heiligenbeeldje van Dimpna opsmukken).
Zowel in het campagnebeeld als in de slagzin, zal het vernieuwde Dimpnaluik van het Gasthuismuseum meer aan bod komen. De strategie wordt momenteel uitgewerkt.

 ;