Onderzoek: De plaats van de Psychiatrische Pleegzorg binnen het Toekomstig ggz-beleid

In een uitgebreide studie onderzocht prof. Chantal Van Audenhove (KULeuven) de plaats van de psychiatrische gezinsverpleging binnen het toekomstig geestelijke gezondheidsbeleid. Het onderzoek bestond enerzijds uit een document- en een literatuurstudie. Anderzijds werden interviews afgenomen bij betrokkenen. In de document- en literatuurstudie werd de huidige psychiatrische gezinsverpleging en haar toekomstmogelijkheden onderzocht. Er werd een vergelijking gemaakt met verschillende relevante initiatieven in binnen- en buitenland. De onderzoekers interviewden vijf groepen van betrokkenen: personeelsleden van het OPZ Geel, externe experten, patiënten, pleeggezinnen en de algemene bevolking van Geel.

De plaats van de Psychiatrische Pleegzorg binnen het Toekomstig ggz-beleid (De Groof, M., DeSmet, A. & Van Audenhove, Leuven: LUCAS, augustus 2010)


Voorbeelden uit de praktijk

Om mogelijk te maken dat de Geelse gezinsverpleging in de toekomst een plaats krijgt in de nieuwe geestelijke gezondheidszorg werden een aantal aanbevelingen gedaan. Hierdoor kan de toekomst van de gezinsverpleging veilig gesteld worden.

De resultaten van die studie bieden de Geelse Gezinsverpleging een unieke kans om zich om te vormen tot een zorgprogramma dat ook buiten de grenzen van de gemeente en van het arrondissement een ideale woonvorm kan zijn als alternatief op een psychiatrisch verzorgingstehuis, beschut wonen of opname in een instelling.