Gebruiksvoorwaarden van de website immaterieelerfgoed.be

De website immaterieelerfgoed.be (www.immaterieelerfgoed.be) is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door tapis plein en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, hierna genoemd de beheerders.

tapis plein vzw

Sint-Jakobsstraat 36
8000 Brugge
050 68 37 94
info@tapisplein.be

http://www.tapisplein.be

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

Priemstraat 51
1000 Brussel
02 213 10 60
info@faronet.be
http://www.faronet.be

De gebruikers van deze website zijn de bezoekers van deze website en alle geregistreerde personen, erfgoedorganisaties of andere organisaties die gegevens toevoegen aan de website en de onderliggende databank. Door de toegang tot en het gebruik van deze website en databank verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze website brengt informatie samen over immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en over erfgoedorganisaties en stelt deze informatie online beschikbaar voor iedere erfgoedgeïnteresseerde. De organisaties of personen die informatie invoeren over immaterieel cultureel erfgoed stellen zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking. Ze waken over de juistheid en het authentieke karakter van de gegevens. De organisaties en personen engageren zich om de ter beschikking gestelde informatie op permanente basis te actualiseren.

De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens kan er toe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan wordt ontzegd. De gebruiker geeft toestemming aan de  beheerders om zijn (adres)gegevens of die van de organisatie waarvan hij de gegevens heeft toegevoegd, te gebruiken en om deze (adres)gegevens aan derden door te geven, voor niet-commercieel (educatief, cultureel) gebruik.

De gebruiker die gegevens (teksten, afbeeldingen, documenten, enz.) invoert, erkent dat voor deze gegevens derden geen auteursrechtelijke aanspraken kunnen doen gelden. De gebruiker bevestigt dat hij over de auteursrechten beschikt of dat met de auteursrechthebbende afspraken zijn gemaakt over het online ter beschikking stellen van de eventueel auteursrechtelijk beschermde gegevens.

De gebruiker verleent toestemming aan de Vlaamse Gemeenschap en de beheerders om de ingevoerde gegevens (tekst- en beeldmateriaal) online te publiceren op deze website, en dat deze gegevens ook verspreid kunnen worden via de nieuwsbrieven, publicaties en websites van de beheerders en van het agentschap Kunsten en Erfgoed (Vlaamse Gemeenschap).

De gebruiker vrijwaart de Vlaamse Gemeenschap en de beheerders van deze website voor aanspraken van derden met betrekking tot alle door hen ter beschikking gestelde gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten en hergebruik van gegevens

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Hergebruik van bepaalde gegevens door derden is toegestaan via een Creative Commons licentie.

De teksten op deze website worden door de gebruikers in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 licentie. Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:

- De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

- De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

- Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze Creative Commons licentie, tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou zijn bepaald. Het deeplinken naar pagina's met beeldmateriaal van de website is wel toegestaan.

Beperking van de aansprakelijkheid

De  Vlaamse Gemeenschap en de beheerders behouden zich het recht voor om betwiste informatie onmiddellijk te verwijderen wanneer dit voorwerp is van enige betwisting met een derde (o.m. op grond van het auteursrecht). De Vlaamse Gemeenschap en de beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens. In geen geval geven incorrecte of foutieve gegevens recht op enige financiële compensatie.

De Vlaamse Gemeenschap en de beheerder zijn evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijke geleden rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De Vlaamse Gemeenschap en de beheerders zijn evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijke geleden rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website beschikking gestelde informatie, met inbegrip van, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma’s.

www.immaterieelerfgoed.be bevat links naar andere websites waarover de Vlaamse Gemeenschap en de beheerders geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid uitoefenen en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Privacybeleid

Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om de website te optimaliseren en voor statistische doeleinden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De beheerders kunnen via de website anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De internetbrowser laat de gebruiker toe dat hij het gebruik van cookies verhindert, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat hij de cookies nadien van zijn harde schrijf verwijdert. De gebruiker raadpleegt hiervoor de help-functie van zijn internetbrowser. De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van het gebruik van cookies op deze website.

De beheerders maken tevens gebruik van Google Analytics.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.