Beleid in Vlaanderen

In 2010 presenteerde de minister van Cultuur een toekomstvisie op het Vlaams beleid voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE). De visienota zet de krijtlijnen uit voor de uitbouw van een vernieuwend beleid, gestoeld op de UNESCO-Conventie. Centraal daarbij staat de erfgoedgemeenschap en het bieden van ondersteuning bij hun erfgoedzorg.

Het immaterieel-erfgoedbeleid heeft vier grote werklijnen :

 

Het beleid zet in op het herkennen, benoemen en doorgeven van immaterieel erfgoed. De focus ligt op het doorgeven, de feitelijke erfgoedzorg, het ‘borgen’ (‘safeguarding’ in de Conventie). De erfgoedzorg ligt in handen van de gemeenschap die waarde hecht aan het erfgoed. Het beleid op haar beurt voorziet ‘tools’ om de erfgoedzorg te ondersteunen en begeleiden. We spreken zo van een faciliterend beleid, met bottum-up en dus geen top-down erfgoedzorg.

De Vlaamse gemeenschap subsidieert een professioneel thematisch expertisenetwerk om expertise in de erfgoedzorg uit te bouwen en gemeenschappen te kunnen ondersteunen. Per immaterieel erfgoeddomein bestaat een netwerk van erfgoedcellen, expertisecentra, organisaties volkscultuur, musea en archieven. Elk domein heeft een aanspreekpunt of ‘trekker’. De aanspreekpunten zijn Resonant, Het Firmament, LECA, CAG, ETWIE, met ondersteuning van tapis plein vzw en FARO. Zij vormen op hun beurt samen het ICE-trekkersnetwerk’.

Het trekkersnetwerk:

  • ondersteunt erfgoedgemeenschappen met hun erfgoedzorg
  • volgt algemene uitdagingen rond ICE in Vlaanderen op, over de domeinen heen.
  • brengt internationale expertise binnen en deelt opgebouwde expertise
  • speelt een sleutelrol binnen het digitaal platform

Het domeinnetwerk:

  • pakt thematische noden aan
  • begeleidt erfgoedgemeenschappen bij hun erfgoedzorg of deelaspecten ervan.

www.immaterieelerfgoed.be is het digitaal platform voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Het platform bestaat uit een website en databank. De website geeft immaterieel erfgoed een gezicht, sensibiliseert over erfgoedzorg en ondersteunt het netwerk. De databank inventariseert immaterieel erfgoed, bundelt erfgoedzorgvoorbeelden en informatie over gemeenschappen en organisaties betrokken bij immaterieel erfgoed.

Het platform is een initiatief van de Vlaamse overheid en werd ontwikkeld i.s.m. het Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media, het agentschap Kunsten en Erfgoed, FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw, tapis plein vzw en PACKED.

De Vlaamse overheid neemt haar rol op binnen UNESCO. Daarnaast stimuleert de Vlaamse Gemeenschap internationale uitwisseling van expertise.

Meer lezen

Klik door voor de visienota en meer.

Vragen

Kunsten en Erfgoed
 / Arenbergstraat 9
, 1000 Brussel / 02 553 68 24 / cultureelerfgoed@vlaanderen.be
 / www.kunstenerfgoed.be