You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Gebruikersvoorwaarden

Deze website brengt informatie samen over immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en over (erfgoed)organisaties. Ze stelt deze informatie online beschikbaar voor iedere geïnteresseerde.

BEHEER VAN DE WEBSITE

De website www.immaterieelerfgoed.be is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en wordt beheerd door Werkplaats immaterieel erfgoed. Samen zijn ze de beheerders.


Vlaamse Gemeenschap 

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Arenbergstaraat 9

1000 Brussel

T: 02 553 68 42

E: cultureelerfgoed@vlaanderen.be

http://www.kunstenerfgoed.be

Werkplaats immaterieel erfgoed

Emile Feronstraat 153, 1060 Sint-Gillis (kantoren) 

Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge (maatschappelijke zetel)

T: 02 899 84 33

E: info@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be 


GEBRUIKERS

De gebruikers van deze website zijn:
  • de bezoekers van de website
  • de invoerders (alle geregistreerde personen of organisaties die gegevens toevoegen aan de website)

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaar je je als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden:

Je voert kwalitatieve informatie in en actualiseert deze op regelmatige basis

Als invoerder van informatie over immaterieel erfgoed stel je zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking. Je waakt over de juistheid en het authentieke karakter van de gegevens. Je engageert je om de ter beschikking gestelde informatie op permanente basis te actualiseren. 

Je persoonlijke gegevens zijn juist en volledig
Als gebruiker garandeer je dat de persoonlijke gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens kan ertoe leiden dat je tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan wordt ontzegd. 

Je geeft toestemming tot het gebruik van je persoonlijke gegevens door de beheerders
Je geeft als gebruiker toestemming aan de beheerders om je (adres)gegevens of die van de organisatie waarvan je de gegevens toevoegt, te gebruiken en om deze (adres)gegevens aan derden door te geven voor niet-commercieel (educatief, cultureel) gebruik. In de praktijk betekent dit dat we jouw gegevens kunnen doorgeven aan anderen indien ze inhoudelijke vragen hebben over je invoer of mogelijkheden tot samenwerking zien. Dan brengen we je in contact. Lees hier het uitgebreid privacybeleid.

Je erkent dat derden geen aanspraak kunnen doen gelden op je invoer
Als invoerder van gegevens (teksten, afbeeldingen, documenten, enz.), erken je dat derden voor deze gegevens geen auteursrechtelijke aanspraken kunnen doen gelden. Je bevestigt dat je over de auteursrechten beschikt of dat met de auteursrechthebbende(n) afspraken zijn gemaakt over het online ter beschikking stellen van de eventueel auteursrechtelijk beschermde gegevens. Je vrijwaart de beheerders van deze website voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot alle door jou ter beschikking gestelde gegevens.

De teksten op deze website geef je in licentie volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 licentie. Dit betekent dat anderen je teksten mogen gebruiken en bewerken, maar ze bij gebruik jou als naam van de maker of de licentiegever moeten vermelden. Ze mogen je tekst niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Indien een derde je werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze Creative Commons licentie. Zij mogen enkel mits toestemming van jou hergebruikt worden door derden (tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou zijn bepaald).

Je verleent de beheerders toestemming tot het gebruik van je invoer
Als gebruiker verleen je toestemming aan de Vlaamse Gemeenschap en de beheerders om de ingevoerde gegevens (tekst- en beeldmateriaal) online te publiceren op deze website. Je geeft toestemming dat deze gegevens ook verspreid kunnen worden via de nieuwsbrieven, publicaties en websites van het Departement Cultuur Jeugd Media (Vlaamse Gemeenschap) en van Werkplaats immaterieel erfgoed. Je vrijwaart de Vlaamse Gemeenschap en Werkplaats immaterieel erfgoed voor aanspraken van derden met betrekking tot alle door hen ter beschikking gestelde gegevens. 

Je verklaart dat je invoer niet in strijd is met (inter)nationale RegelGEVING

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN HERGEBRUIK VAN GEGEVENS

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke gebruiker erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Teksten
Hergebruik van teksten op deze website door derden is toegestaan volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 licentie. Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden: 

  • Als derde vermeld je bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
  • Als derde mag je het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. 
  • Indien je als derde het werk bewerkt, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend volgens de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid. 

Andere
Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze Creative Commons licentie, tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou zijn bepaald. Het deeplinken naar pagina's met beeldmateriaal van de website is wel toegestaan. 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De beheerders behouden zich het recht om betwiste informatie onmiddellijk te verwijderen wanneer dit voorwerp is van enige betwisting met een derde (o.m. op grond van het auteursrecht). De Vlaamse Gemeenschap en de beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens. In geen geval geven incorrecte of foutieve gegevens recht op enige financiële compensatie.

De beheerders zijn evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijke geleden rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

De beheerders zijn evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijke geleden rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip van, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma’s.

www.immaterieelerfgoed.be bevat links naar andere websites waarover de beheerders geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid uitoefenen. De beheerders kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites. Een link naar een website van derden wil bovendien niet zeggen dat de beheerders een band hebben met de beheerders van die websites, met hen samenwerken of de inhoud van hun sites goedkeuren. De sites van derden en de inhoud die erop staat, worden niet gecontroleerd door de beheerders. De beheerders kunnen dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de inhoud van die sites van derden.

Eventuele klachten moeten per aangetekende brief worden verzonden aan Departement Cultuur, Jeugd en Media. De beheerders kunnen in geval van een klacht, en na onderzoek van die klacht, de eventuele onwettige informatie tijdelijk of definitief verwijderen of de toegang tot deze informatie onmogelijk maken. 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd. 

PRIVACYBELEID

We dragen je privacy hoog in het vaandel. Lees hier ons privacybeleid.

GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens je bezoek kunnen er ook cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. We doen dit enkel om je een betere bezoekervaring van www.immaterieelerfgoed.be te bezorgen. Lees hier ons cookiebeleid.