In memoriam dr. Albertus Theodorus van der Zeijden

9 augustus 2021

In memoriam

Albertus Theodorus van der Zeijden 

Utrecht, 7 mei 1957 - Alkmaar, 30 juli 2021


[English below]

 

Geheel onverwacht en met grote droefheid nemen we afscheid van onze bijzonder gewaardeerde vriend en collega, Albert van der Zeijden (1957-2021). 

Vanuit zijn werk als hoofd van het team Kennisontwikkeling in het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), als redactielid bij het tijdschrift Volkskunde, als coördinator van de Working Group Research bij het ICH NGO Forum, als Research Fellow Heritage Studies bij de Universiteit Utrecht en meer globaal vanuit zijn kennis, onderzoek en tomeloze inzet rond het borgen van immaterieel erfgoed en de UNESCO 2003 Conventie, was Albert steeds actief als expert en bruggenbouwer in netwerken overheen de (inter)nationale grenzen. 

Jarenlang werkten we met het team van Werkplaats immaterieel erfgoed ook zij aan zij met Albert. In de realisatie van tientallen gezamenlijke initiatieven - van conferenties, tot publicaties, projecten en expertisewerk - toonde hij zich als geen ander als een aanjager, netwerker en geliefde compagnon de route in het borgen van immaterieel erfgoed, telkens weer met veel oog voor aankomende en nieuwe maatschappelijke uitdagingen, ontwikkelingen en kansen. 

Doorheen de jaren realiseerden we zo met Albert de gastredactie en inleidende kaderteksten van verschillende themanummers die we in samenwerking met het tijdschrift Volkskunde publiceerden:
over cultural brokerage, diversiteit en duurzaam toerisme.

 

We bouwden de voorbije jaren ook met Albert een bijzonder spontane en fijne Vlaams-Nederlandse wisselwerking en samenwerking uit in het werken vanuit de Nederlandse en Vlaamse teams van Werkplaats en KIEN en collega-netwerken rond het borgen van immaterieel erfgoed en het uitvoeren van de UNESCO 2003 Conventie in beide landen. Van de uitbouw van diverse inventarissen rond immaterieel erfgoed, tot commissiewerk, nadenken rond ethische vraagstukken, nieuwe onderzoeksthema’s in het werkveld ontwikkelen, enz. Het wisselwerken in nauw contact met de ervaring vanuit beide buurlanden bleek ongelofelijk leerrijk en wederzijds versterkend doorheen de jaren. Zo groeiden we gaandeweg tot dagelijkse collega’s en sparring partners in het immaterieel-erfgoedwerk.

We reisden - steevast vergezeld door zijn warme en energieke aanwezigheid - de wereld rond in het kader van de jaarlijkse bijeenkomsten rond de UNESCO 2003 Conventie, en zetten er jaar na jaar samen de schouders onder tal van werkgroepen en werksessies, internationale symposia,...

Vanaf 2016 tot 2020 zetten we het internationaal project ICH and Museums op rond immaterieel erfgoed en musea in Europa, waarin hij als lid van de denktank ook hier zijn immer joviale, pientere en productieve wijze inbreng deed.

Ook op dit moment waren we volop aan het timmeren aan lopende en volgende projecten, verder bouwend aan het werk rond bv. immaterieel erfgoed en duurzaam toerisme en nieuwe onderzoeksthema’s.

We kijken dankbaar terug op de talloze rijke momenten en trajecten die we met Albert hebben mogen delen, aan de zijlijn van zijn leven als geliefde echtgenoot, stiefvader, schoonvader en fiere opa.

 

Lees hier het in memoriam bericht dat gepubliceerd werd vanuit het KIEN.

De persoonlijke webpagina van Albert herbergt een enorme rijkdom aan publicaties die uit de gedachten en de pen van deze immer gedreven collega en onderzoeker voortvloeiden: over (de geschiedenis van) volkskunde tot immaterieel erfgoed in al zijn diversiteit, over literatuur, muziek, en zijn geliefde woonplaats Egmond aan Zee. 

 

brief ter afscheid, aan Albert van der Zeijden

Voor Albert,

voor Tineke en de familie van wie hij zo veel hield,

voor de collega's en vrienden met wie hij zo graag samen aan de slag was °°°

 

Albert

lieve Albert.

 

je leven was te kort voor omwegen je ging altijd rechtdoorzee

gedreven, gretig en nieuwsgierig

verzamelde je mensen en netwerken, kennis en inzichten, nieuwe thema's en kansen, projecten en initiatieven met een tomeloze energie

alsof het nooit te veel was

of nooit genoeg zou kunnen worden

 

scherpzinnig én onbevangen

met die open blik en vrolijke lach van je, zo oprecht en genereus

dat je er alles mee gezegd kreeg

-de scherpe en rauwe kantjes van de dingen incluis-

en wij allen onderweg jou zo telkens alleen nog maar meer leerden waarderen in je weergaloze (over)gave van een warme mens te zijn vol aspiratie en inzet van de heerlijkste besmettelijke soort

en hoe je zoveel andere mensen warm maakte

voor de dingen waar je zelf voor ging en in geloofde

 

Die dingen waar je voor ging en in geloofde

is waar ook onze wegen samen gingen lopen

zoveel jaren geleden

een zelfde polsslag voelend, voor waar we verschil konden en wilden maken

in volkscultuur, in borgen van immaterieel erfgoed, in participatie en diversiteit, brokerage, urban culture, duurzaam toerisme, ...

We vonden elkaar in het nemen en realiseren van initiatief, met doorzetting koers zettend

Met noorder- en zuiderblik gingen we parallelle routes lopen en tegelijk bundelen, verweven en verknopen waar maar kon in gedeelde en gezamenlijke trajecten, zodat ze vanuit gebundelde krachten ook groeiden, tot sneltreinen of internationale wegbereiders of baanbrekers.

We reisden in ondertussen uitwaaierende internationale netwerken van reisgenoten met het hart op dezelfde plaats, onze schouders zettend onder de Unesco 2003 Conventie en het ICH NGO Forum.

Keer op keer waren het fijne, intense en productieve trajecten en ervaringen, het plezier van stevig aan de weg te timmeren en dat samen nog sterker te kunnen doen

 

Ook nu waren we nog middenin het samenwerken aan projecten. Onze laatste gesprekjes en berichten blijven onvoltooid. Er was nog zoveel te zeggen, te doen en te schrijven.

We gaan je zo hard missen, onderweg.

Maar je mag erop rekenen, Albert, we dragen ze verder, en we dragen jou daarin verder mee.

 

Jorijn Neyrinck

5 augustus 2021

mede vanwege het ganse team en bestuur van Werkplaats immaterieel erfgoed

 

 

In memoriam

Albertus Theodorus van der Zeijden 

Utrecht, May 7, 1957 - Alkmaar, July 30, 2021

 

It is with great sadness that we announce to you the untimely and sudden passing of our friend and colleague, Albert van der Zeijden (1957-2021).

As head of the Knowledge Development team at the Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage, as a member of the editorial board of the journal Volkskunde, as coordinator of the Working Group Research at the ICH NGO Forum, as a Research Fellow Heritage Studies at Utrecht University, and more globally, based on his knowledge, research and unbridled commitment to safeguarding intangible heritage and the UNESCO 2003 Convention, Albert was ever active as an expert and broker in networks across national and international borders.

For many years the team of NGO Workshop Intangible Heritage (BE) worked side by side with Albert. In the realization of dozens of joint initiatives – from conferences, to publications, projects and expertise work – we experienced Albert as an instigator, networker and beloved partner on the road for safeguarding intangible heritage. Time and again he had a keen eye for upcoming and new societal challenges, developments and opportunities.

Over the years, together with Albert, we realized guest editions and introductory texts for various theme issues that we published in collaboration with the Volkskunde magazine: on cultural brokerage, diversity and sustainable tourism.

 

Throughout the years, we have also developed a spontaneous and pleasant Flemish-Dutch interaction and collaboration with Albert, working together with the teams of NGO Workshop Intangible Heritage (BE) and the Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage (and colleague networks) on safeguarding intangible heritage and implementing the UNESCO 2003 Convention in both countries. From developing diversified inventories on intangible heritage, to advisory committee work, reflecting on ethical issues, developing new research themes in the field, etc. Working in close contact, uniting the experiences from both neighboring countries, proved incredibly instructive and mutually reinforcing over the years. We gradually grew into daily colleagues and sparring partners in intangible heritage work.

In the context of the annual meetings around the UNESCO 2003 Convention we traveled the world invariably accompanied by Albert’s warm and energetic presence. During these events, year after year, we worked side by side in numerous working groups and work sessions, international symposia, ...

From 2016 to 2020, we set up the international ICH and Museums Project in Europe, in which Albert - jovially, insightfully and productively - contributed as a member of its Think Tank.

The past few months and weeks, were busy working on current and future projects, for example, relating to intangible heritage and sustainable tourism and other new fields of research.

With immense gratitude, we look back on the countless rich moments and journeys that we have been able to share with Albert; standing on the sidelines of his life as a beloved husband, stepfather, father-in-law and proud grandfather.

 

Here you can read the in memoriam message that was published by the Dutch Centre for Intangible Cultural Heritage.  

Albert's personal webpage contains an enormous wealth of publications that resulted from the thoughts and pen of this ever-driven colleague and researcher: from (the history of) folklore studies to intangible heritage in all its diversity, to publications on literature, music, and his beloved hometown Egmond aan Zee.

 

farewell letter to Albert van der Zeijden

to Albert,

to Tineke and the family he loved so much,

to the colleagues and friends he loved working with °°°

 

Albert

dear Albert.

 

your life was too short for detours 

you always went straight ahead

driven, eager and curious

with boundless energy you gathered people and networks, knowledge and insights, new themes and opportunities, projects and initiatives 

as if it was never too much

or could never be enough

 

astute and uninhibited

with that open look and happy smile of yours, so sincere and generous

you were able to say anything with it

-even point out the sharp and raw edges of things-

in such way that we only learned to appreciate you more and more:

an unmatched warm person full of aspiration and commitment 

of the most contagious kind

able to enthuse so many other people 

for the things you believed in

 

Those things you went for and believed in

is also where our paths began  to merge

so many years ago

 

we found each other where we could and wanted to make a difference:

in popular culture, in safeguarding intangible heritage, in participation and diversity, brokerage, urban culture, sustainable tourism, ... 

 

with perseverance, we took initiative, and set course together

from the north and south of the low countries, we started to run parallel routes 

together we bundled, interweaved and interlinked where possible, sharing and joining routes.

by combining our forces, we emerged as express trains, international trailblazers or pioneers.

While international networks broadened, we assembled our travel companions - all of them having their hearts in the same place, and putting our shoulders under the Unesco 2003 Convention and the ICH NGO Forum.

 

time and again we met during intense and productive trajectories and experiences

we experienced the pleasure of breaking ground, and were able to enjoy it even more because we did it together

 

and even just now, we were still in the midst of collaborating on projects. Our last conversations and messages remain unfinished. There was still so much to say, to do and to write.

we are going to miss you so much, along the way.

but you can count on it, Albert, we’ll carry our work, and we carry you further in it.

 

Jorijn Neyrinck

August 5, 2021

On behalf of the entire team and board of NGO Workshop intangible heritage (BE)

 

 

Beelden: © Vera Bos en Werkplaats immaterieel erfgoed