Slotconferentie project 'plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen

[english below]

De afgelopen twee jaar werkte Werkplaats immaterieel erfgoed (en partners) samen met een Lerend Netwerk van 25 Vlaamse nationale en regionale musea om de eerste stappen te zetten in de integratie van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in collectie- en beleidsplannen van Vlaamse musea in het pilootproject 'Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen'.

De Slotconferentie markeert het einde van het project 'ICE (in)begrepen', en het begin van onze verdere zoektocht naar het veiligstellen van ICE.

Tijdens dit online evenement zullen de resultaten van het project gedeeld worden met de bredere, internationale cultureel-erfgoedsector, zowel in Vlaanderen als in Europa (in het Engels en het Nederlands). Werkplaats immaterieel erfgoed, partners, proeftuinmusea* en leden van het Lerend Netwerk zullen hun ervaringen, opgedane kennis en de volgende stappen in de zoektocht naar de integratie van ICH in museale collectie- en beleidsplannen delen.

De Slotconferentie zal in twee aparte delen gehouden worden: een Engelstalig en een Nederlandstalig deel. Met dit format willen wij onze ervaring delen met het internationale cultureel-erfgoedveld. 
Je kan voor één of beide delen registreren.

Registreren


Het project

Tijdens de eerste fase van het pilootproject (oktober 2019 – september 2020) onderzocht en analyseerde Werkplaats immaterieel erfgoed zowel de Vlaamse en internationale kaders als de bijhorende (mogelijke) uitdagingen die gepaard gaan met de introductie en integratie van ICH in museale collectie- en beleidsplannen, en voerde een benchmarkstudie uit met verschillende musea uit andere Europese landen.

Tijdens de tweede fase (oktober 2020 – september 2021) gingen we deze uitdagingen aan met 4 proeftuinmusea*, elk met een andere focus op het onderwerp, die hun museale werking openstelde en hun methodes, vragen en worstelingen met betrekking tot de integratie van ICE deelden met het Lerend Netwerk. Samen pakten ze deze zaken aan tijdens meerdere praktische sessies om tot mogelijke ideeën, eerste stappen of nieuwe benaderingen te komen. Werkplaats immaterieel erfgoed en partner Meemoo organiseerden ook een 'Testcase Digitaal Registreren' die zich boog over de uitdagingen rond de transformatie van informatie over levende praktijken en kennis, en hun link met een materiële objectverzameling in een digitaal data-informatiesysteem.

*proeftuinmusea: Hof van Busleyden, Jenevermuseum, Huis van Alijn, Museum M

 

CLOSING CONFERENCE PROJECT 'PLANS FOR THE FUTURE: ICH UNDERSTOOD'

A pilot project on integrating living heritage in museum's collection planning and management

For the past two years, Workshop Intangible Heritage (and partners) has worked together with a Learning Network of 25 Flemish national and regional museums to take the first steps into the integration of Intangible Cultural Heritage (ICH) in collection and policy plans of Flemish museums in the pilot project 'Plans for the future: ICH understood'. 

The Closing Conference marks the end of the project 'ICH understood', and the beginning of our continued journey of researching safeguarding ICH together with the Learning Network and other types of collection managing organizations. 

During this online event, the results of the project will be shared with the broader, international cultural heritage sector, both in Flanders and in Europe (in English and in Dutch). Workshop Intangible Heritage, partners, living labs museums* and members of the Learning Network will share their experiences, knowledge gained and the next steps in the search for the integration of ICH in museum collection and policy plans. 

The Closing Conference will be held in two separate parts: an English and a Dutch part. Using this format, we want to share our experience with the international cultural heritage field. 
You can register for one or both parts.

Register


The project

During the first phase of the pilot project (October 2019 – September 2020), Workshop Intangible Heritage researched and analyzed the Flemish and international frameworks and the accompanying (possible) challenges that come with the introduction and integration of ICH in museum collection and policy plans, and performed a benchmark study with several museums from other European countries. 

During the second phase (October 2020 – September 2021) we took on these challenges with 4 living labs museums*, each with a different focus on the subject, whom opened up their inner museum workings and shared their methods, questions and struggles regarding the integration of ICH with the Learning Network. Together, they tackled these matters during multiple practical sessions to come up with possible ideas, first steps or new approaches. Workshop Intangible Heritage and partner Meemoo also organized a 'Testcase Digital Registration' which dealt with the challenges surrounding the transformation of information of living practices and knowledge, and their link with a material object collection into a digital data information system. 

*lab musea: Hof van Busleyden, Jenevermuseum, Huis van Alijn, Museum M

 

Beeld: Alle deelnemende partners in kaart gebracht |© Werkplaats immaterieel erfgoed