Valkeniers gaan internationaal !

Door internationaal samen te werken kan je soms veel meer bereiken. Dat hebben ook de valkeniers uit België begrepen. Zij engageren zich in verschillende internationale werkgroepen en activiteiten rond hun erfgoed. Er is zelfs een organisatie opgericht voor alle valkeniers wereldwijd: the International Association for Falconry (IAF). Door samen te werken met andere gemeenschappen uit de wereld worden heel leerrijke projecten mogelijk zoals wereldwijd de interesse wekken bij kinderen en jongvolwassenen tot de kunst van de valkerij. In het project 'The Young Falconiers' van de IAF werden wereldwijd educatieve spelletjes, ervaringen van kinderen en informatie rond roofvogels en ecologie gebundeld op een webpagina en via nieuwsbrieven verspreid. Via sociale media kunnen kinderen zelfs met elkaar in contact treden! Maar er zijn nog andere interessante samenwerkingen op internationaal vlak: neem eens een kijkje bij de volgende projecten!

Perdix Portal

Verschillende vertegenwoordigers van het IAF, waaronder valkeniers aangesloten bij de Belgische Valkerij Federatie (BFV), hebben zich samen met andere partners zoals het UK’s Game & Wildlife Conservation Trust geëngageerd om de biodiversiteit in het agrarisch landschap in Europa te herstellen. Vanuit verschillende Europese valkerijclubs was er de bezorgdheid over de achteruitgang aan biodiversiteit zoals het verdwijnen van bepaalde diersoorten waarop valkeniers jagen. Uit deze bezorgdheid werd een werkgroep opgericht ‘Perdix Portal’ dewelke als doel heeft een webplatform te voorzien voor de uitwisseling van kennis in Europa. Door als valkeniers mee het voortouw te nemen in dit project, zijn ze pionier bij een nieuwe aanpak van instandhouding van de natuur. Het is door internationaal kennis uit te delen en samen te werken met andere organisaties dat dit project kan slagen. Het is hier win + win + win aangezien alle partijen hier van elkaar leren!

Dit project beschermt ons natuurlijke erfgoed en valkeniers in heel Europa worden geholpen bij het herstel van de wildpopulaties.


Falconry Heritage Trust

Een ander resultaat van een succesvolle internationale samenwerking is het Falconry Heritage Trust. Dit initiatief ondersteunt wereldwijd projecten waarbij het borgen van valkerij centraal staat. De kerntaak is om wereldwijd valkerij in kaart te brengen, te documenteren en te archiveren. Het archief wordt dan deels publiek ter beschikking gesteld via het internet. Daarnaast stelt Falconry Heritage Trust ook tot doel om locale, nationale en internationale projecten zowel financieel als mede door expertise te ondersteunen, dit ter bevordering en promotie van valkerij in zijn cultuurhistorisch en educatief perspectief. De BFV is mede vertegenwoordigd in het bestuur van de Falconry Heritage Trust om zo de expertise te delen en projecten te ondersteunen.

Voorbeeldacties: zo geven mensen immaterieel erfgoed toekomst